Aktuality    -    dnes je:      

Organizácia ukončenia školského roka 2019/2020

Informácie pre zamestnancov a žiakov

- Na základe odporúčania zriaďovateľa školy budeme pokračovať v dištančnej forme vzdelávania do 29.6.2020.

- Žiaci sa 30.6.2020 zúčastnia odovzdávania koncoročných vysvedčení v škole za podmienok určených hlavným hygienikom SR.

- Školská jedáleň a školský internát zostanú zatvorené do konca školského roka.

- Odovzdávanie učebníc a preberanie učebníc sa bude realizovať v septembri 2020.

- Úradné hodiny pre žiakov a rodičov ostávajú denne v čase od 9:30 do 11:00 hod.

Dôležité termíny:

22.6.2020 — nástup pedagogických zamestnancov do školy

24.6.2020 — klasifikačná porada za 2. polrok

29.6.2020 — končí dištančné vzdelávanie

• 30.6.2020 o 9.00 hod. — ukončenie školského roka 2019/2020 bude v triedach školy spojené s odovzdávaním vysvedčení

PhDr. Jaroslav Pavluš
riaditeľ školy


OZNAM pre uchádzačov o ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu Svidník

    Žiadam tých žiakov stredných škôl v meste Svidník, ktorí majú záujem o ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu na šk. rok 2020/2021, aby vyplnenú žiadosť o ubytovanie doručili buď poštou alebo elektronickou formou /e-mail/ do 30.06.2020.

Formulár v PDF


  E-mailové adresy učiteľov

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach


Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu


Nové opatrenia v súvislosti s koronavírusom v PSK


Usmernenie o koronavíruse


Usmernenie pre školy a školské zariadeniaSúťaž telesnej zdatnosti žiakov stredných škôl

    Dňa 12.12.2019 sa uskutočnila súťaž telesnej zdatnosti žiakov SŠ na SZŠ MS vo Svidníku. Súťažilo sa v týchto disciplínach:
• tlak na lavičke s polovičnou váhou – počet opakovaní
• skok z miesta
• zhyby na hrazde – počet opakovaní
• sed – ľah za 60s
• kľuky na bradlách – počet opakovaní.
    Našu školu reprezentovali títo žiaci: Klaudio Pasnišin –III. A, Adrián Jackanin – I. N a Daniel Pališčák IV. AT. Celkovo sme sa umiestnili na 2.mieste v súťaži družstiev a v súťaži jednotlivcov sa na 2. mieste umiestnil Klaudio Pasnišin.

Nežná revolúcia – 30. výročie

    Pod týmto názvom sa niesla výstava, ktorú si 29. novembra 2019 prezreli študenti III. A a III. AT triedy v priestoroch Archívu vo Svidníku. Výstava prezentovala najdôležitejšie momenty revolúcie z roku 1989 v našom meste prostredníctvom archívnych dokumentov a so sprievodným slovom pracovníčok archívu.

Okresné kolo v bowlingu zmiešaných družstiev SŠ

    Dňa 28.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili na turnaji zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat v bowlingu v HOLYWOODE CAFE v Stropkove. Naše družstvo sa umiestnilo na 5. mieste. Za vzornú reprezentáciu patrí poďakovanie týmto žiakom: S. Sivákovi, S. Timanovi, E. Červeňákovej a T. Kaplanovej.

Okresné kolo SŠ v bedmintone chlapcov a dievčat

    Dňa 26.11.2019 sa naša škola zúčastnila okresného kola stredných škôl v bedmintone. Naši chlapci sa umiestnili na peknom 3. mieste a dievčatá tiež na 3. mieste. Poďakovanie za vzornú reprezentáciu patrí: Viktórii Cinovej z II. N, Renáte Bilej z II. AU, Tiborovi Hanasovi zo IV. A a Dávidovi Ďukovi zo IV. AT triedy.


Zdravotná prednáška

    Študentkám našej školy bola venovaná zdravotná prednáška spojená s besedou, ktorú si pre študentky pripravila gynekologička MUDr. M. Petráková.

Kriminalita mládeže a hrozba omamných látok

    Kriminalite mládeže a prevencii drogovej závislosti bola venovaná hodina etickej výchovy prvých ročníkov. Prednášajúcim bol p. Gbur a p. Rodáková.

Výchovný koncert - Svet peňazí

    Dňa 9. 10. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu „Svet peňazí“, ktorý bol zameraný na finančnú gramotnosť.